Dades del titular

Denominació Social: FUNDACIÓ AMÉS, en endavant, “l’entitat”;
Domicilio social: carrer horts, núm. 1B;
Població: Palma de Mallorca;
Província: Illes Balears;
Codi postal: 07003;
C.I.F. número: G57320012  
Adreça de correu electrònicinfo@amesweb.org
Telèfon de contacte: 971 75 10 35
Activitat: Prestació de serveis socioeducatius adreçats a la infància, l’adolescència i col·lectius en situació de vulnerabilitat;
Nº de registre de fundacions de les Illes Balears: 100000000403

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Mitjançant aquest document, l’entitat informa als usuaris de la Web sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal.

Els usuaris podran proporcionar de manera voluntària, informació de caràcter personal, a través dels diferents mitjans posats a la seva disposició en la pàgina web (adreces de correu electrònic habilitades), a través de missatgeria digital, o bé, via telefònica.

Els qui realitzin enviament de currículums i/o sol·licitin informació a través del paràgraf de contacte d’aquesta pàgina web, garanteixen ser els titulars de les dades personals aportades.

L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades i seran incorporades als sistemes de tractament, el Responsable dels quals és l’entitat informada al paràgraf de “Dades del Titular”. Així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament General de Protecció de Dades, 2016/679 i la Llei Orgànica, 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets digitals, adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Tractaments de dades

 • Qui és el responsable del tractament?

Es l’entitat informada paràgraf de “Dades del titular”.

 • Com poden contactar amb el responsable del tractament? 

Poden dirigir-se a l’adreça informada i/o als correus electrònics inclosos al paràgraf “Dades del titular”.

 • Com podem contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD)?

Poden enviar un correu electrònic a dpd@prevencioninformatica.com

 • Amb quina finalitat tractam les seves dades?
 • Apartat de treballa amb nosaltres: la gestió de processos de selecció de personal i recollida de currículums.
 • Apartat de Contacte: la informació que ens faciliten les persones interessades serà tractada per tal de respondre a les peticions d’informació demandada, així com per a facilitar als interessats ofertes de serveis del seu interès, si així ho han sol·licitat.
 • Amb quina és la base que ens legitima?

La base legal per al tractament de les seves dades és la sol·licitud de consentiment dels interessats i/o la relació contractual.

 • Durant quan de temps conservarem les seves dades? 
 • Apartat de treballa amb nosaltres: seran conservades durant un any. L’interessat podrà enviar una actualització del seu currículum, sempre que així ho consideri.  
 • Apartat de Contacte: seran conservades mentres existeixi un interès mutu, o bé, si existís un relació contractual, seran conservades mentres romangui vigent el contracte. 
 • ¿Seran comunicats a tercers i/o tractats per encarregats de tractament (Categories de destinataris)
 • No està prevista la comunicació de dades a tercers, excepte quan sigui requerit legalment.
 • Els col·laboradors encarregats de tractament, si es el cas, podran realitzar els tractaments de dades motiu dels contractes signats amb el responsable de tractament.
 • Les dades personals dels interessats seran transferides a tercers països o organitzacions internacionals?

No està previst que les dades personals dels interessats siguin transferides a tercers països o organitzacions internacionals.

 • Quins drets emparen als interessats en relació al tractament de les seves dades personals?

Els interessats tenen dret a obtenir confirmació sobre si a l’entitat, es tracten dades personals que els concerneixen, o no.

Així mateix, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que els interessats posseeixen els següents drets:

Accedir a les seves dades

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals que l’entitat està tractant i que els concerneixen.

Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tenen dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que els concerneixen, i que siguin objecte de tractament per part de l’entitat o, fins i tot, a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollides.

Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tendran dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas informem que únicament seran  conservades per a l’exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat de les seves dades

En determinades circumstàncies, els interessats tendran dret a rebre les dades personals que els pertanyin, i que ens hagin facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

Oposar-se al tractament de les seves dades

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats tendran dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Quan respondrem a la sol·licitud dels interessats per a l’exercici dels seus drets?

Respondrem a les seves sol·licituds com més aviat millor i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva petició. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà els interessats de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

Els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment?

Sí. Els interessats tenen dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas de retirar el consentiment, no podrem tractar les dades dels interessats per a la tramitació de les seves sol·licituds.

On han de dirigir-se els interessats per a l’exercici els seus drets?

 1. Els interessats podran contactar amb el delegat de protecció de dades, via correu electrònic, indicant en l’assumpte “Exercici de drets RGPD AMÉS” i en el cos del mail, una descripció de la seva sol·licitud.

O bé,

 • Podrà dirigir-se a la adreça de l’entitat responsable del tractament i sol·licitar l’exercici dels seus drets.

Tenen els interessats, dret de reclamació?

Sí. Els interessats poden presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, a través de la seva pàgina web https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infosede/tramitesciudadanoreclamaciones.jsf  o dirigint el seu escrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan, 6, 28001- Madrid, especialment quan no hagin obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, i la manera de posar-se en contacte amb el responsable.